ابزار دسترسی کشور - RIF Trust

ابزار دسترسی کشور

از آنجایی که تعداد برنامه های شهروندی همچنان در حال افزایش است، آیا شناسایی دسترسی منحصر به فرد بدون روادید یک کشور در یک پاسپورت خاص در مقایسه با گذرنامه دیگر در مقایسه با تعداد کل کشورهای بدون ویزا مهم تر است.

این ابزار به شما کمک می‌کند تا در هنگام مقایسه دو برنامه مشابه، کشورهای بدون ویزا را مشخص کنید و به شما کمک می‌کند تا مشخص کنید آیا برنامه‌ای که انتخاب می‌کنید همه کشورهای بدون ویزا را دارد که برای شما مهم هستند یا خیر.

Select programmes for comparison