کمیته اجرایی

هیئت مشورتی

Mohammad Motavasel

Mohammad Motavasel

Regional Director & Managing Director - Türkiye

بیشتر بدانید
Ranny Muasher

Ranny Muasher

Regional Director & Managing Director - Nigeria

بیشتر بدانید

مدیران کشور

حراجی

Adetola Ademiluyi

Adetola Ademiluyi

Citizenship & Residency Associate – Africa

بیشتر بدانید
Tina Onyinyechi Ikeh

Tina Onyinyechi Ikeh

Associate (Africa), Citizenship and Residency